Kalanga

Nlayo ntshwa unowohhisa luzibo kubanhu by Selusweyinkosi Mhlanga

Updated: August 31, 2021

Kuna nlayo ntshwa wakabambiwa gole lakapela, Freedom of Information Act of 2020 unobvumila kuti umwe nemwe nhu awane luzibo gwaanoda kumakhampani aanoyemula ziba nekwawo. Nlayo whoyu wakabigwa pakadusiwa nlayo weAIPPA wakabe udzibilila bunji gwebanhu kuti guzibe zwinotikala mumakhampani aHulumente.

Nlayo ntshwa unowolelutsa butjilo gwebanhu nekuti mwe nemwe wakafanila ziba kuti bungana gunotogwa kubanhu gunda musamba tjaHulumente gobhakhwa tjini ene unowodzibila bupitipiti gungabe gutikala.

Minister of Information Mme Monica Mutsvangwa pakatugwa (launch) ndongoloso yezibisa banhu (campaign) nekwehinga kwenlayo ntshwa wakati kohanhisa kuti iwhoyu nlayo unondilana nenlayo nkulu wehango (Constitution) kubva kuti unowohinga zwibuyanana swikisa luzibo kubanhu.
“Nlayo iwhoyu unosebelana zwakanaka ne nlayo nkulu wehango (Constitution Section 61 na 62) ndizwo takalingiliila kuti ubhatshe kwazo tjaba.”

Wakandila mbeli eti iwhoyu nlayo unowhomilidza butjilo gwebanhu nezila dzakasiyana.
“Kumitunhu yakasiyana takatjisa ma rediyo kuti banhu bawane ndebo neluzibo kakale tihakawhabo kubanhu kuti banotini. Tohaka kuti tizibe nekwebutjilo gwebanhu banogala kule, nayiko kwabanoyemula kudza tihingisane zwakanaka.”

Tag A Life International (Tali) iyo inondila mbeli mun’hingo wezibisa banhu nekwenlayo yakabhatana neMinistry of Information neIdentities TV Holdings neFojo Institite yakamiligwa naNyaradzo Mashayamombe yati inobona nlayo ntshwa uwotjidza banhu vonekegwa kuti kumile tjini mumakhampani anohingidzana nebanhu.
“Takalingilila kuti nlayo weInformation Act unohhise tjedza kubanhu bazibe kuti kumile tjini mumakhampani anobahingila. Mwe nemwe unobvumigwa kuti abhuzwe kwaanoyemula bhuzwa kwaasingawhisise atjenesegwe nekwendongoloso yezwinotikala nekwebutjilo gwebanhu.”

Luzibo nhu unogupiwa nelulimi gwaanobe ahala iye, pakati kwendimi dzose dzeZimbabwe kakale kuna ma Information Officers akabigwa mumakhampani ose aHulumende anobe akalinga tjidza banhu neluzibo igogu. Bose bahingi ibaba bayapo kubvila kumaWadi ene bakalingisana nen’hingo iwhoyu koga.

events

There is no events